Email Address/Membership Number is required!
Password is required!
Account not activated. Check your inbox for the activation email, or follow Forgotten Password link to reset your account.

DCP Wales Newsletter Issue 4 Summer 2018

DCP Wales Newsletter Issue 4 Summer 2018

Access My Best Price

This is a PDF download licensed for personal use only – read full licence terms

Quick Overview

Newsletter of the Division of Clinical Psychology Wales.


Newyddlen yr Is-adran Seicoleg Glinigol Cymru.

Details

Contents / Cynnwys

Chair's Reflections / Myfyrdodau'r Cadeirydd

Children and Young People (CYP) SIG / Grŵp Diddordeb Arbennig Plant a Phobl Ifanc

DCP Wales Strategy day / Diwrnod Strategaeth DCP Cymru

BPS Structural Review update / Diweddariad ar Adolygiad Strwythurol y BPS

Been there. Done that. Doing that. / Wedi bod. Wedi Gwneud. Gwneud hynna

Enquiry into the emotional and mental health of children and young people: Children, young people and education Committee - Reflections from two clinical psychologists on giving evidence at a Senedd inquiry / Ymchwiliad i iechyd emosiynol ac iechyd meddwl plant a phobl ifanc: y Pwyllgor plant, pobl ifanc ac addysg Gair o brofiad gan ddwy Seicolegydd Clinigol ar roi tystiolaeth mewn ymchwiliad yn y Senedd

UK Division of Clinical Psychology Annual Conference 2018 came to Wales: Being Bold in Changing Times / Cynhadledd Flynyddol 2018 Adran Seicoleg Glinigol y DU, yng Nghymru: Bod yn Feiddgar mewn Amseroedd sy'n Newid

Group-based act interventions / Ymyrraeth therapi derbyn ac ymrwymo (act) mewn grŵp

Setting up a young adult renal support group - a co-produced venture / Sefydlu grŵp cefnogi arennol i oedolion ifanc - menter ar y cyd

The psychometric measurement and some therapeutic strategies for depersonalization / Y mesur seicometrig a rhai strategaethau therapiwtig ar gyfer dadbersonoli

The Enhancing Parenting Skills workshop - a one-to-one parenting intervention for parents of children with challenging behavior / Gweithdy Gwella Sgiliau Rhianta - ymyrraeth rianta un i un i rieni plant ag ymddygiad heriol

Bridging the gap: Using clinical health psychology pilot projects to create radical change in North Wales - The Wrexham Young Adult Diabetes project / Cau'r Bwlch: Defnyddio prosiectau peilot Seicoleg Iechyd Clinigol i greu newid radical yng Ngogledd Cymru - Prosiect Diabetes Oedolion Ifanc Wrecsam

A new measure to assess the workplace wellbeing of psychological practitioners / Mesur Newydd i Asesu Lles Ymarferwyr Seicolegol yn y Gweithle

 

Additional Information

SKU PUB-CAT-2060